(Завантажити)

Цей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1", далі іменується «Постачальник», представником якого є Генеральний директор Патлажан Олександри Аркадіївни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця, укласти з будь-яким Покупцем Договір про надання послуг у сфері інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

далі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Оплата Товару згідно наданого Постачальником рахунку (у тому числі надісланого електронною поштою або за допомогою будь-якої системи електронного документообігу) вважається акцептом цього договору публічної оферти;

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю Товар перелік яких визначається у  рахунках, а Покупець зобов’язується прийняти Товар згідно вантажних документів та здійснити його оплату.
  2. Постачальник гарантує, що він і його постачальники, включаючи товаровиробників, виконали всі зобов'язання чинного законодавства України і зобов'язання, що стосуються оплати і декларування ПДВ і оплати Товару. Кожна з вказаних осіб повинна подати на вимогу податкових органів всі документи для врахування в подальшому при прийнятті рішення про відшкодування ПДВ Покупцеві.
 2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Покупець зобов’язується здійснити на розрахунковий рахунок Постачальника авансовий платіж в розмірі 100% від загальної вартості Товару, якщо інший строк не визначено у Рахунку з особливими умовами.
  2. Платіж вважається здійсненим на дату зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
  3. У разі наявності заборгованості Покупця за раніше поставлений Товар, або за будь-яким іншим зобов’язанням перед Постачальником, останній має право зарахувати всі, або частину перерахованих Покупцем коштів у рахунок оплати зобов’язань Покупця перед Постачальником, що виникли раніше.
 3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
  1. Якщо інше не визначено Рахунком Поставка Товару здійснюється у відповідності до Міжнародних правил тлумачення термінів «ІНКОТЕРМС – 2010» на умовах FCA (Маяки) із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов Договору, протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту оплати авансового платежу передбаченого п.2.2.
  2. Якість Товару повинна відповідати чинним стандартам якості і технічним нормам згідно з українським законодавством, а також стандартам якості заводу-виробника.
  3. Товар повинен бути наданий в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а в разі їх відсутності – способом, що забезпечує зберігання Товару під час звичайних умов зберігання, транспортування та розвантаження.
  4. Приймання-передача Товару здійснюється на підставі прибутково-видаткової накладної або акта приймання – передачі. Покупець зобов’язаний прийняти Товар, здійснити перевірку його кількості та якості за правилами Інструкцій № П-6 і № П-7, затверджених відповідними постановами Держарбітражу при РМ СРСР від 15.06.1965 р. і від 25.04.1966 р. про, що складається Акт приймання – передачі.. Покупець зобов’язаний прийняти Товар, здійснити перевірку його кількості та якості. У разі виникнення претензій щодо виявлення прихованих недоліків отриманого Товару, Покупець зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виявлення повідомити про це Постачальника і запросити його представника для участі в складанні двостороннього акта про виявлені недоліки Товару. У випадку, якщо представник Постачальника не з’явиться для складання акта про виявлені недоліки Товару протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Постачальником відповідного повідомлення, Покупець має право самостійно скласти акт про виявлені недоліки Товару, і такий акт буде мати аналогічну юридичну силу з актом, підписаними обома Сторонами Договору.
  5. Гарантійний термін на Товар згідно Договору – один рік з моменту поставки Товару. Протягом гарантійного терміну, Постачальник зобов’язується на безоплатній основі здійснювати заміну Товару, якщо воно вийшло з ладу з вини виробника, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту складання акту про виявлені недоліки Товару.
  6. У разі передачі Товару неналежної якості Постачальник зобов'язується протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Покупця, замінити Товар на якісний, за умови, якщо таке повідомлення надійшло від Покупця не пізніше 30 календарних днів з дня Постачання Товару.
  7. У разі наявності заборгованості Покупця за будь-якими зобов’язаннями перед Постачальником, на дату виникнення зобов’язання Постачальника щодо відвантаження Товару, Постачальник має право притримати здійснення відвантаження Товару, вартість якого дорівнює розміру заборгованості Покупця за будь-якими договорами та зобов’язаннями перед Постачальником, до повного погашення Покупцем своїх зобов’язань. При цьому Сторони погоджуються, що таке притримання не буди вважатися порушенням Постачальника строків відвантаження Товару, визначених пунктом 3.1. цього Договору.
 4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
  1. Постачальник зобов’язується здійснити поставку Товару на умовах даного Договору.
  2. Покупець зобов’язується сплатити вартість Товару на умовах даного Договору.
 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати Покупцем рахунку, якщо інше не визначено у Рахунку.
  2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1. цього Договору та діє до повного виконання своїх зобов'язань Сторонами.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Сторона Договору, майнові інтереси якої порушені в результаті невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором іншою Стороною, має право вимагати повного відшкодування заподіяних їй цією Стороною збитків, під якими розуміються витрати, які Сторона, чиє право порушене, зазнала чи понесе для відновлення своїх прав та інтересів (реальний збиток).
  2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
  3. У разі порушення Постачальником строків поставки Товару, заміни неякісного Товару, Постачальник сплачує пеню Покупцю в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка), але не більше подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товару, щодо якого Постачальник не виконав свої зобов’язання, за кожний день такого прострочення.
  4. У разі порушення Покупцем строків оплати Товару, Покупець сплачує пеню Постачальнику в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка), але не більше подвійної облікової ставки НБУ від простроченого платежу, за кожний день прострочення оплати.
  5. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від обов'язку виконання умов даного Договору.
 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Усі спори та розбіжності, які виникли між Сторонами по даному Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони вирішуються у встановленому законодавством України порядку в Господарському суді.
 8. ФОРС-МАЖОР
  1. Сторони не несуть відповідальності за виконання цього Договору, якщо воно неможливе через обставини, які виникли після підписання Договору, не могли бути передбачені чи попереджені якимись мірами і безпосередньо вплинули на виконання Договору (повені, зливи, бурі, зсуви і інші стихійні лиха). Сторони погодили, що форс-мажором вважаються обставини на настання яких жодна із сторін цього Договору не могла вплинути, та ці обставини спричинили неналежне виконання умов Договору Сторонами. Сторона, яка посилається на вказані обставини повинна протягом двох днів проінформувати другу Сторону про дію таких обставин письмово. При неможливості виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок форс-мажорних обставин строк їх виконання переноситься у відповідності з часом дії цих обставин і їх наслідків.
  2. Свідоцтво, видане відповідною торговельно-промисловою палатою або іншим компетентним органом що реєструє дії непереборної сили, є достатнім підтвердженням її наявності.
  3. Сторона, що не виконує свого зобов'язання, повинна надати повідомлення іншій Стороні про перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за Договором.
  4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак закінчення, цей Договір може бути розірваний Покупцем і Постачальником шляхом направлення повідомлення іншій Стороні.
 9. ІНШІ УМОВИ
  1. За наявності особливих умов Додатки-Специфікації до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
  2. Постачальник є платниками податку на прибуток на загальних підставах.
  3. Якщо одна зі Сторін змінить статус платника податку під час дії Договору, вона повинна письмово повідомити про такі зміни іншу Сторону не пізніше 3 (трьох) днів з моменту настання вищеперерахованих обставин, з наданням документів, що підтверджують відповідні зміни. Сторони несуть повну майнову відповідальність за достовірність (правильність) даних стосовно статусу платника податку, а у разі неповідомлення про зміну таких даних - несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків та відшкодовують іншій Стороні завдані такими діями прямі та непрямі збитки.

Додатки:

Додаток №1 – Рахунок для оплати Товару на умовах 100% передплати.

Додаток №2 – Рахунок з особливими умовами.

 

Додаток №1 до Публічної офрерти щодо постачання ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1» устаткування до поливу

 

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіренності та паспорта. Крім того оплатою цього рахунку Покупець підтверджує, що ознайомлений та приймає умови Публічної оферти ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1», що розміщена на сайті Постачальника за посиланням: http://irrigator.com.ua/page/id/146/

 
 
 
                                                                                       
 

Зразок заповнення платіжного доручення

                                                                                       
       

Отримувач

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Ленд Трейдінг 1"

       
       

Код

43167751

                                                       
       

Банк отримувача

           

КРЕДИТ рах. №

       
       

ПАТ "ПІВДЕННИЙ", м.Одеса

UA333282090000026000000010071

       
                                                                                       

 

 

 

Рахунок на оплату № ___ від _____ ________ 20___ р.

     
                                                                               
 

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1"

   
             

п/р UA333282090000026000000010071 у банку ПАТ "ПІВДЕННИЙ", м.Одеса,
65014, Одеська, Одеса, Успенська, дом № 39, квартира 44,
код за ЄДРПОУ 43167751

   
                                                                               
 

Покупець:

_____________________________________

   
                                                                               
                                                                               
 

Договір:

Публічна оферта ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1»

   
                                                                               

Товари (роботи, послуги)

Кіл-сть

Од.

Ціна без ПДВ

Сума без ПДВ

 
 

1

           
                                                                               
                                                               

Всього:

__________

 
                                                                 

Сума ПДВ:

_____

                                                                 

Всього із ПДВ:

_

                                                                               
 

Всього найменувань ____, на суму _______ грн.

   
 

____________________________________
У т.ч. ПДВ: __________________________

     
                                                                               
                                                                               
                                   

Виписав(ла):

                                     

 

 

Додаток №2 до Публічної офрерти щодо постачання ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1» устаткування до поливу

 

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіренності та паспорта. Крім того оплатою цього рахунку Покупець підтверджує, що ознайомлений та приймає умови Публічної оферти ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1», що розміщена на сайті Постачальника за посиланням: http://irrigator.com.ua/page/id/146/

 
 
 
                                                                                       
 

Зразок заповнення платіжного доручення

                                                                                       
       

Отримувач

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Ленд Трейдінг 1"

       
       

Код

43167751

                                                       
       

Банк отримувача

           

КРЕДИТ рах. №

       
       

ПАТ "ПІВДЕННИЙ", м.Одеса

UA333282090000026000000010071

       
                                                                                       

 

 

 

Рахунок на оплату № ___ від _____ ________ 20___ р.

     
                                                                               
 

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1"

   
             

п/р UA333282090000026000000010071 у банку ПАТ "ПІВДЕННИЙ", м.Одеса,
65014, Одеська, Одеса, Успенська, дом № 39, квартира 44,
код за ЄДРПОУ 43167751

   
                                                                               
 

Покупець:

_____________________________________

   
                                                                               
                                                                               
 

Договір:

Публічна оферта ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1»

   
                                                                               

Товари (роботи, послуги)

Кіл-сть

Од.

Ціна без ПДВ

Сума без ПДВ

 
 

1

           
                                                                               
                                                               

Всього:

__________

 
                                                                 

Сума ПДВ:

_____

                                                                 

Всього із ПДВ:

_

                                                                               
 

Всього найменувань ____, на суму _______ грн.

   
 

____________________________________
У т.ч. ПДВ: __________________________

     
                                                                               
                                                                               
                                   

Виписав(ла):